06 50 82 95 01 info@haansdakwerken.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HAANS DAKWERKEN B.V.

Haans Dakwerken B.V., Molenberg 5541 VV Reusel, KvK nr. 71219838

ALGEMEEN

1. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met onze onderneming, hierna ook te noemen: Haans Dakwerken B.V., een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
2. Haans Dakwerken B.V. houdt zich (met name) bezig met aannemen van dakwerken op het gebied van nieuwbouw en
renovatie voor particulieren en bedrijven. Verder verricht Haans Dakwerken B.V. werkzaamheden in opdracht van aannemers. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Haans Dakwerken B.V. overeengekomen te worden. Eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1. Alle door Haans Dakwerken B.V. uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Haans Dakwerken B.V. niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door Haans Dakwerken B.V. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. Uiteraard stelt Haans Dakwerken B.V. alles in het werk om een order ook daadwerkelijk aan te nemen.
3. Alle door Haans Dakwerken B.V. vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij anderszins schriftelijk is vastgelegd en wanneer de opdrachtgever een particulier is.

OVEREENKOMSTEN

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Haans Dakwerken B.V. eerst dan tot stand nadat wij een
opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Haans Dakwerken B.V. slechts indien deze door Haans Dakwerken B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 5 werkdagen.
4. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop, aangegaan door personeel of door tussenpersonen die handelen in opdracht van Haans Dakwerken B.V., zijn slechts dan bindend indien een en ander door Haans Dakwerken B.V. schriftelijk is bevestigd.

PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen of door Haans Dakwerken B.V. aangegeven. Als het gaat om een particulier/consument zijn alle prijzen inclusief btw.
2. In geval van aantoonbare wijziging van de prijzen, berekend door de leveranciers van Haans Dakwerken B.V. en/of
aantoonbare wijziging van andere kostprijsbepalende factoren, zoals onder andere energiekosten, milieukosten, materialen, lonen of belastingen, na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Haans Dakwerken B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de ter zake geldende dwingendrechtelijke bepalingen, ongeacht of de wijziging door Haans Dakwerken B.V. al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke wijziging van de prijs geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren. Elke van Haans Dakwerken B.V. uitgaande factuur zal op basis van de gewijzigde prijzen worden opgemaakt.

LEVERING C.Q. OPLEVERINGSTERMIJNEN

1. Levertijden c.q. opleveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Haans Dakwerken B.V. niet bindend, doch zullen niet excessief zijn en zijn afhankelijk van het feit of Haans Dakwerken B.V. haar werkzaamheden op normale wijze kan verrichten. Ingeval Haans Dakwerken B.V. een werk niet tijdig oplevert naar het oordeel van de wederpartij zal die wederpartij gehouden zijn Haans Dakwerken B.V. schriftelijk aan te geven dat levering binnen een redelijke termijn dient plaats te vinden. Indien Haans Dakwerken B.V. binnen die termijn alsnog tot oplevering overgaat zal zij niet schadeplichtig zijn jegens de wederpartij.
2. De wederpartij is verplicht om de geleverde materialen en/of goederen bij levering te controleren op eventuele
tekortkomingen en/of beschadigingen. Tekortkomingen en/of beschadigingen dient de wederpartij direct te melden bij Haans Dakwerken B.V.. Wanneer sprake is van uitvoering van werkzaamheden dient controle door de wederpartij plaats te vinden op de dag dat de werkzaamheden zijn voltooid.

GARANTIE

1. Op nieuw gemaakte platte daken wordt door Haans Dakwerken B.V. 10 jaar garantie gegeven en op pannendaken
15 jaar.
2. Na oplevering is Haans Dakwerken B.V. niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk noch voor enige
andere schade tenzij dit valt onder de garantie.
3. Buiten de garantie vallen:
– Kleine onvolkomenheden in de afwerking en de geleverde materialen, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid. – Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Haans Dakwerken B.V. aan de
geleverde zaken zijn uitgevoerd.
– Materialen die op voorschrift van de wederpartij door Haans Dakwerken B.V. zijn toegepast en waarvan Haans Dakwerken B.V. schriftelijk heeft medegedeeld dat zij niet onder de garantie vallen.
– Beschadigingen als gevolg van het feit dat de wederpartij niet bereid is Haans Dakwerken B.V. de gelegenheid te
bieden alle hem noodzakelijk voorkomende wijzigingen of herstelwerkzaamheden, al dan niet op verzoek van de wederpartij, uit te voeren, gedurende een voor die werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk geachte periode.
4. De garantie omvat uitsluitend de vervanging van de door Haans Dakwerken B.V. geleverde zaken welke door de
wederpartij als ondeugdelijk worden aangetoond.
5. De gegeven garantie vervalt indien de wederpartij zonder uitdrukkelijke toestemming van Haans Dakwerken B.V.
reparaties aan het geleverde verricht, dan wel doet of laat verrichten.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Haans Dakwerken B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door gebreken aan geleverde materialen, goederen of verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Haans Dakwerken B.V..
2. Haans Dakwerken B.V. is slechts aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk of de geleverde materialen voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk én het gevolg is van grove nalatigheid of grove schuld aan de zijde van Haans Dakwerken B.V., haar personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen, doch nimmer voor een hogere som dan het door de wederpartij voor het vanwege de geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden in totaal (aan Haans Dakwerken B.V.) verschuldigde bedrag.
3. Haans Dakwerken B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij, waaronder begrepen stagnatieschade, gevolgschade en bedrijfsschade, noch voor schade door derden geleden, met uitzondering van schade als bedoeld in artikel 6:190 BW die aan Haans Dakwerken B.V. is toe te rekenen.
4. Haans Dakwerken B.V. is slechts gehouden de ontstane schade te vergoeden voor zover haar
bedrijfsaansprakelijkheidspolis dekking biedt.
5. Voor reparaties van bestaande dakbedekkingen is Haans Dakwerken B.V. nimmer aansprakelijk ten opzichte van de
opdrachtgever.

RECLAMES

1. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na factuurdatum. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft Haans Dakwerken B.V. de keuze tussen vervanging van de geleverde zaak dan wel aanpassing van het factuurbedrag dan wel ontbinding van de overeenkomst.

BETALING

1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden zonder enige compensatie of korting. Indien binnen de gestelde betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden is Haans Dakwerken B.V. gerechtigd rente in rekening te brengen zoals hierna genoemd onder rente en kosten. Bij niet-tijdige betaling is Haans Dakwerken B.V. gerechtigd het werk stil te leggen en de uitvoering ervan op te schorten.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair ter voldoening van eventuele rente en door Haans
Dakwerken B.V. gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel er beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele c.q. onder bewind wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft Haans Dakwerken B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verdere leveranties c.q. uitvoering van werkzaamheden op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Haans Dakwerken B.V. verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Haans Dakwerken B.V. op vergoeding van kosten, schade en rente.

RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zodra de zaken, onderdelen daarvan of materialen aan de wederpartij zijn geleverd, draagt deze het risico en de
aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook door of aan deze zaken ontstaan.
2. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat het eigendom van zaken eerst op de wederpartij over wanneer alle aan Haans Dakwerken B.V. met betrekking tot de levering van de zaken verschuldigde bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, aan Haans Dakwerken B.V. zijn voldaan.

RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze vanaf de factuurdatum rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Indien het factuurbedrag ten dage van opeisbaarheid niet geheel is voldaan, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij is buiten de hoofdsom en de hiervoor genoemde rente alle kosten verschuldigd, waaronder die van buitengerechtelijke incassokosten die ten deze worden bepaald op 15%.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle hieruit voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.

BEPALING TEN BEHOEVE VAN DE CONSUMENT

Als Haans Dakwerken B.V. contracteert met een consument zullen eventuele bepalingen die in strijd zijn met het bepaalde in boek 6 BW titel 5 afd. 3 buiten toepassing blijven.